Home - Privacy

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Square Circle BV (hierna genoemd: “Square Circle”), met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Grote Spekstraat 42, ingeschreven in de KBO en het BTW register onder het nummer BE0477.290.082, e-mail info@squarecircle.be, URL https://squarecircle.be/.

Tenzij anders vermeld, is Square Circle verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Voor sommige taken die wij uitvoeren, treden we evenwel enkel als externe verwerker op. Desgevallend wordt steeds voorzien in een verwerkersovereenkomst.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Deze legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak of tijdens een netwerkevent, in het kader van een samenwerking die we aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door u aan ons toegekende opdracht.

Meer bepaald kunnen we dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, facturatiegegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms (LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. BEVEILIGING EN OPSLAG

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. Square Circle kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door tools die hun server hebben buiten de Europese Unie (bv. Dropbox, Office365). Ingeval de persoonsgegevens worden verzameld en bewaard buiten de Europese Unie, zal de verwerking plaatsvinden in overeenstemming met het EU-VS Privacy Schild. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze tools.

3. TOEGANG EN TRANSFER AAN DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers, werknemers en aangestelden. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers, werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de aan ons toevertrouwde opdracht en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools, die diensten voor ons uitvoeren zoals verwerking van facturatiegegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie en administratie.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Square Circle.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze klanten, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

Tenslotte maakt Square Circle gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere LinkedIn en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is Square Circle samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van LinkedIn en Google Analytics.

4. COOKIES

Door het gebruik van de website van Square Circle, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid, te raadplegen hieronder.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden.

5. VERWERKINGSDOELEINDEN

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van onze diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, …).

Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer en leveranciersbeheer of met het oog op het geven van opleidingen.

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

Tenslotte willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen.

6. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerker of op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het EU-VS Privacy Schild, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen, om onze opdracht uit te voeren, om u uit te nodigen voor onze events, of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. BEWAARPERIODE

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard zolang als noodzakelijk en uiterlijk 10 jaar, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen.

De gegevens die worden verwerkt met het oog op public relations worden maximaal 10 jaar bewaard.

De gegevens met betrekking tot het geven van opleidingen worden 1 jaar bewaard. Ze worden onherroepelijk gewist na deze termijn.

8. RECHTEN EN KLACHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling), met uitzondering voor marketingcampagnes op sociale media (‘targetting’). U heeft steeds het recht om zich hieraan te onttrekken.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@squarecircle.be. Op dit adres, kan u ons ook bereiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in onze werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

10. CONTACT

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij info@squarecircle.be en op https://squarecircle.be/contact/.

Herent, januari 2023

Website Disclaimer

WEBSITE DISCLAIMER

De website https://squarecircle.be/ is eigendom van Square Circle BV (hierna genoemd: “Square Circle”), met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Grote Spekstraat 42, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0477.290.082, e-mail info@squarecircle.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website https://squarecircle.be/ met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, (voor-)ontwerpen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Square Circle of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op voornoemde website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Square Circle levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Square Circle de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Square Circle kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via info@squarecircle.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Square Circle geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Square Circle kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Square Circle verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

PRIVACYVERKLARING

Square Circle hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Square Circle kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website die eigendom van Square Circle is, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

COOKIEBELEID

Door het gebruik van de website van Square Circle, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid, te raadplegen op deze pagina.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden.
RECHTSGRONDEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@squarecircle.be of via de website https://squarecircle.be/

Herent, januari 2023

Cookiebeleid

COOKIEBELEID

De website https://squarecircle.be/ is eigendom van Square Circle BV (hierna genoemd: “Square Circle”), met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Grote Spekstraat 42, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0477.290.082, e-mail info@squarecircle.be

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site van Square Circle kunnen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobielapparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. De gebruiker van de website moet eerst zijn actieve en geïnformeerde toestemming geven voor deze cookies Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van, LinkedIn of Google Analytics waarbij de door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en LinkedIn en opgeslagen op hun servers. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site evenwel eerst zijn actieve en geïnformeerde toestemming geven Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. Voor meer informatie over waarom en hoe persoonsgegevens in het kader van LinkedIn verwerkt worden, verwijst Square Circle naar het Privacybeleid en de Cookie Policy op de website van dit platform:

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Voor dergelijke cookies, vragen we u om uw actieve en geïnformeerde toestemming geven, door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy.
Meer informatie over de cookies die door onze website worden gebruikt, vindt u hier: ….

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics (en afgeleiden hiervan), een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
For the cookies that are installed by Google, we refer you to their own statements on their respective websites, over which we thus cannot have any influence whatsoever.
Voor de cookies die door Google worden geplaatst, verwijzen wij graag naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites, waar wij aldus geen enkele invloed op kunnen uitwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons Cookiebeleid kunt u terecht bij info@squarecircle.be en op https://squarecircle.be/contact/.

Herent, januari 2023